Pedagogų edukacinės patirties bankas

Printer Friendly, PDF & Email

2018 m.

Gerosios praktikos pavyzdžiai:

1. Konstitucija gyvai (Istorija, pilietiškumo pagrindai)

2. Sveikatingumo pertraukų savaitė

3. Bendradarbiavimas integruotose pamokose siekiant kiekvieno mokinio asmeninės ūgties (Dailė, klasės vadovas)

4. Klasės auklėtojas - lyderis, stiprinantis klasės sutelktumą( Lietuvių kalba ir literatūras, klasės vadovas)

5. Kaziuko mugė (Netradicinio ugdymo diena)

6. Mokytojų bandradarbiavimas siekiant mokinio asmeninės ūgties Lazdijų r. Šeštokų mokykloje (Formalus ir neformalus ugdymas, metodinė ir prevencinė veikla)

 

Informaciją apie Lazdijų rajono savivaldybės pedagogų edukacinės patirties darbus, pristatytus  Lazdijų rajono savivaldybės švietimo įstaigų edukacinėje parodoje ,,MANO MOKYKLA 2014", galite rasti parodos svetainėje, http://www.mmokykla.lt arba http://www.mm.lazdijokas.lt  ir kreiptis tiesiai į darbų autorius.

  Lazdijų švietimo centre kaupiamu pedagogų edukacinės patirties banku galite pasinaudoti užėję į Lazdijų švietimo centrą. Čia rasite edukacinės patirties šiomis temomis.

Elektroninės laikmenos:  

2015 m.

1. Konferencijos ,,Sveikatos skrynią atvėrus“ pranešimai.

2. Lietuvių kalbos mokytojų  metodinio būrelio  pasitarimo  ,,Rašinių vertinimo standartizavimas: vertinimo kriterijų ir klaidų žymėjimo pokyčiai", gerosios patirties pranešimai.

3. ,,Sėkmės siekis lietuvių kalbos pamokose“.

4. ,,Visuminis ugdymas- pokyčiai ir mokymosi sėkmė klasėje“.

2014 m.

 

1. ,,Mokymą(si) aktyvinantys metodai“.

2. ,,Saugi mokykla“.

3. ,,Mokinių pažangos vertinimo sistema Lazdijų M. Gustaičio gimnazijoje“.

4. ,,Kūrybiškumas pamokose“.

5. ,,Lazdijų savivaldybės švietimo stebėsena, rodikliai“.

6. ,,Aukštesnio lygmens mąstymo gebėjimų ugdymas“.

7. ,,Edukacinių žaliųjų erdvių  projektavimas ir įrengimas mokykloje“.

8. Metodinė diena, ikimokyklinio ugdymo pedagogams ,,Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą...“.

9. ,,Matematikos valstybinio brandos egzamino turinys, kaita, analizė“.

10. ,,Pamokos tobulinimas ir mokyklos veiklos įsivertinimas panaudojant IQES online“.

11. ,,Bendrųjų kompetencijų ugdymas, mokinių vertinimas, įsivertinimas ir pažangos fiksavimas“.

2012-2013 m.

 1. ,,Lygtys su vienu kintamuoju“, 2012 m.
 2. ,,Gabių vaikų ugdymas“, 2012 m.
 3. ,,Projektinės veiklos įtaka vaiko kompetencijų ugdymui‘, 2013 m.
 4. ,,Šiuolaikinės pamokos vadyba. Aktyvus mokinių mokymasis pamokoje“, 2013 m.
 5. ,,Duomenimis grįsta ugdymo įstaigos vadyba“, 2013 m.
 6. ,,Gera pamoka- gera mokykla“, 2013 m.
 7. Konferencijos ,,Mano gimtieji Lazdijai“ medžiaga, 2013 m.
 8. Kūno kultūros pamoka, planavimas, turinys, metodai“, 2013 m.
 9. ,,Kūno kultūros pamoka, planavimas, turinys, metodai“, 2013 m.
 10. ,,Efektyvus pamokos planavimas ir organizavimas“, 2013 m.
 11. ,,IKT įvairių dalykų pamokose“, 2013 m.
 12. „Meninis ugdymas muzikos ir meno mokyklose“, 2013m.
 13. „Nori būti sėkmingas - leiskis į verslumo įgūdžių ugdymo kelionę“, 2013 m.
 14. ,,Mokymosi motyvacija: pagalbos galimybės“, 2013m.

Popierinės laikmenos:

 1. ,,Medijų ir informacinis raštingumas“, 2014 m.
 2. ,,Geros mokyklos kriterijai“, Lazdijų r. mokyklų bendruomenių išryškinti geros mokyklos kriterijai (apibendrinta švietimo įstaigų pateikta informacija apie geros mokyklos kriterijus, 2014 m.)
 3. ,,Kūrybiškumo ugdymas mokykloje: iššūkiai, patirtys ir perspektyvos“, 2014m.
 4. ,,Pradinis ir techninis modeliavimas dailės ir technologijų pamokose“, 2014m.
 5. ,,Vaizduotės lavinimo svarba“, 2014m.
 6. ,,Popierinių stalo servetėlių panaudojimo galimybės dailės ir technologijų pamokose“, 2011m.
 7. ,,Karjeros planavimas“, 2010 m. ( kartu su el. laikmena)
 8. ,,Profesijų portfelis“, 2010 m.
 9. ,,Mitologinės sakmės:, 2010 m.
 10. ,,Karjeros įgūdžių planavimas mokantis anglų kalbos“, 2010 m.