Apie mus

Printer Friendly, PDF & Email

VšĮ Lazdijų švietimo centras (toliau – Centras) buvo įkurtas prie Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus. 2001 m. rugsėjo  13 d. ir Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimu tapo savivaldybės biudžetine švietimo įstaiga, teikiančia mokytojų kvalifikacijos ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas. Nuo 2006 m. Centras pertvarkytas į viešąją įstaigą.

 

2013 m. kovo 29 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.5TS-684 patvirtinti nauji centro įstatai pagal kuriuos Centras tapo švietimo pagalbos įstaiga, teikiančia ne tik neformaliojo suaugusiųjų švietimo, verslo informacijos, konsultacijų ir mokymo paslaugas,  bet ir pedagoginės psichologinės pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai paslaugas.

Lazdijų švietimo centras nuo 2008 m. yra Švietimo ir mokslo ministerijos akredituota įstaiga (akreditacijos pažymėjimas AP Nr. IVP- 40),  nuo 2011 m. turi Vidaus reikalų ministerijos sertifikatą valstybės tarnautojų mokymams organizuoti.

 

Pagrindinės centro veiklos: programų ir projektų rengimas, suaugusiųjų kvalifikacijos tobulinimas, mokytojų metodinės veiklos koordinavimas, specialiosios pedagoginės ir psichologinės pagalbos teikimas mokytojams, tėvams ir mokiniams. Centre teikiamos verslo informacijos, konsultacijų ir mokymo paslaugos, veikia Trečiojo amžiaus universitetas.

 

Švietimo centras vykdo įvairias mokymo (-si) programas plačiai klausytojų auditorijai: įstaigų vadovams, pedagogams, valstybės tarnautojams, kultūros ir sporto darbuotojams, verslininkams ir visiems besimokantiems suaugusiems rajono gyventojams (Trečiojo amžiaus universiteto studentams). Per metus mūsų Centro organizuojamuose renginiuose apsilanko daugiau kaip 4,5 tūkst. klausytojų.

 

Centras siūlo apie 100 skirtingos tematikos kvalifikacijos tobulinimo programų, kurios rengiamos, atsižvelgiant į klientų poreikius. Mūsų klausytojai gali lankyti vadybos, pedagogikos, specialiosios pedagogikos ir psichologijos, dokumentų vadybos, kompiuterinio raštingumo, užsienio kalbų, verslo organizavimo ir kitų aktualių tematikų mokymus.

 

Centre teikiamos ir švietimo pagalbos specialistų (specialusis pedagogas, logopedas, psichologas, socialinis pedagogas) paslaugos. Specialistai vertina mokinio ugdymosi sunkumus pedagoginiu, psichologiniu ir socialiniu pedagoginiu aspektais, vaiko brandumą mokyklai; teikia psichologinę, socialinę pedagoginę, švietimo informacinę pagalbą vaikams, taip pat informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą tėvams (globėjams, rūpintojams) bei mokykloms, jų pedagoginiams darbuotojams.

 

2022 m. Lazdijų švietimo centre  pradėjo dirbti karjeros specialistai, kurie teikia ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas Lazdijų rajono mokyklose. Karjeros specialistai padeda mokiniams sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes grupinių ir individualių konsultacijų metu, ugdo mokinių karjeros kompetencijas – asmenybės pažinimą, karjeros galimybių pažinimą, karjeros planavimą, studijų krypties pasirinkimą.

 

Švietimo centras aktyviai dalyvauja įvairių  fondų projektuose. Per projektinę veiklą siekiame inovacijų, kurios tobulina tiek Centro darbuotojų, tiek Lazdijų r. savivaldybės pedagogų ir kitų savivaldybės gyventojų profesines ir socialines kompetencijas. Dalyvavimas projektuose – tai ir svari finansinė pagalba įstaigai - rekonstruotose  patalpose įrengti šiuolaikiški švietimo pagalbos specialistų kabinetai, kompiuterizuotos darbo vietos.

 

Mokymai, konsultacijos ir kt. Centro veiklos vyksta patraukliose, šiuolaikine mokymo įranga aprūpintose edukacinėse patalpose. Lankytojai taip pat gali pasinaudoti biblioteka, kurios fondai nuolat pildomi naujausiais leidiniais.

 

Centras palaiko glaudžius partnerystės ir bendradarbiavimo ryšius su Lietuvos regioniniais pedagogų švietimo centrais, pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis, verslo organizacijomis ir kt. suinteresuotomis įstaigomis, organizacijomis bei asmenimis. Partnerystė sudaro galimybes dalyvauti bendrose suaugusiųjų švietimo programose ir projektuose, dalintis darbo patirtimi ir tobulėti.

 

Lazdijų švietimo centras - šiuolaikiška, atvira pokyčiams ir partnerystei įstaiga. Kviečiame bendradarbiauti !

Informacija atnaujinta: 2023-01-10 14:26