Profesinis orientavimas

Printer Friendly, PDF & Email

PASKIRTIS

Teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo (įskaitant veiklinimą) ir profesinio konsultavimo paslaugas, padėti asmeniui rinktis jam tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų ir aktyviai kurti savo karjerą.

TIKSLAS

Sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas (žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą), kurios yra svarbios norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbo veiklą, pereiti iš mokymo aplinkos į darbo aplinką, taip pat tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi.

Ugdymas karjerai apima keturias sritis: savęs pažinimo, karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo ir karjeros įgyvendinimo.

Profesinis informavimas. Sudarytos sąlygos gauti ir aptarti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes (t. y. mokymo ir studijų programas, mokymo formas, įgyjamas kompetencijas ir kvalifikacijas, mokymosi sąlygas, profesinės veiklos ir užimtumo sritis, darbo rinką ir jos pokyčių prognozes (pavyzdžiui, kvalifikacijų paklausą, atlyginimus). Profesinis informavimas apima ir profesinį veiklinimą – veiklas, kurių metu mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją ir planuoti būsimą karjerą. Šiam tikslui gali būti organizuojamas darbo veiklos stebėjimas, praktinė veikla ir mokymas įmonėse, įstaigose arba virtualiojoje erdvėje, įgytos patirties aptarimas ir kita veikla.

Profesinis konsultavimas. Sudaromos galimybės pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai (mokymuisi įvairiose pakopose, darbui), padedama spręsti klausimus, susijusius su karjeros planavimu – mokymusi ir profesinės veiklos rinkimusi, be to spręsti karjeros problemas, susijusias su socialiniais, sveikatos, psichologiniais veiksniais.

Profesinį orientavimą Lazdijų švietimo centre vykdo karjeros specialistės:
Irma Kunsevičienė, el. paštas irma.kunseviciene@svietimocentras.lt , tel. +370 687 96173
Rasa Jušinskienė, el. paštas rasa.jusinskiene@svietimocentras.lt, tel. +370 614 53110

Lazdijų r. švietimo įstaigos, kuriose teikiamos profesinio orientavimo paslaugos:

Lazdijų M. Gustaičio gimnazija

Lazdijų r. Šeštokų mokykla

Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija

Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija

Lazdijų r. Šventežerio mokykla

Lazdijų mokykla-darželis „Kregždutė“

Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“

 

Profesinį orientavimą reglamentuojantys dokumentai

Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas

Rekomendacijos dėl karjeros specialistų funkcijų ir profesinio orientavimo paslaugų teikimo švietimo įstaigose

Karjeros specialistų išsilavinimo ir profesinių žinių reikalavimų aprašas

Ugdymo karjerai modulis

Ugdymo karjerai programa

 

Naudingos nuorodos

Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė http://www.mukis.lt

Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema AIKOS https://www.aikos.smm.lt

Orientavimas karjerai Lietuvoje ir Europoje https://www.euroguidance.lt/

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti LAMA BPO https://lamabpo.lt/

Mokslas ir studijos https://www.svis.smm.lt/studijos/

Valstybinis studijų fondas https://vsf.lrv.lt/

Elektroninis leidinys moksleiviams https://www.kurstoti.lt/

Savanorystė ir jaunimo politika Lietuvoje ir Europoje EURODESK https://zinauviska.lt/

Nemokama asmeninė mokymosi ir darbo Europoje platforma EUROPASS https://www.europass.lt/

Užimtumo tarnyba https://uzt.lt/

Apie studijas užsienyje https://www.studinfo.lt/https://www.kastu.lt/https://kalba.lt/https://www.egoperfectus.lt/

Apie studijas kitoje ES šalyje https://op.europa.eu/webpub/grow/factsheets/studying-abroad/lt/

Švietimo mainų paramos fondas https://www.smpf.lt/lt/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta: 2024-01-22 16:00