Projektai

Printer Friendly, PDF & Email

Centras per projektinę veiklą siekia inovacijų, kurios tobulina pedagogų ir kitų Lazdijų rajono savivaldybės gyventojų profesines kompetencijas, suteikia galimybę dalyvauti edukaciniuose renginiuose. Švietimo centras vykdo pačių parengtus projektus, vykdo projektus kaip partneris, skleidžia informaciją apie projektus, padeda rasti partnerius, konsultuoja rengiant ir vykdant projektus.

Informacija apie dalyvavimą projektuose:

2023 m.

Projekte „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013 viešoji įstaiga Lazdijų švietimo centras 2023 m. buvo atrinktas partneriu vykdyti projektą Lazdijų rajono savivaldybėje. 2023 m. organizuotos projekto veiklos, skirtos vietos bendruomenės narių ir užsieniečių sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti (laisvalaikio užimtumo paslaugos, dienos stovykla, Kultūrinė išvyka skirta susipažinti su vietos kultūra ir vertybėmis) bei  užsieniečių socialinei-kultūrinei ir pilietinei integracijai užtikrinti per visuomenės pažinimą.

2023 m. Švietimo mainų paramos fondui pateikta paraiška „Erasmus+“ tarptautinei bendradarbiavimo veiklai  Nr. TBV-LT1-2023-LT-0025, skirta dotacija dalyvauti „Erasmus+“ Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos mišriame seminare „Projektų kompasas: nuo idėjos iki projekto“

2023 m. tęsiamas dalyvavimas projekte „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ Nr. 10-008-P-0001. Projekto vykdytojas - Europos socialinio fondo agentūra. Projekto partneris - Lazdijų rajono savivaldybės administracija. Centras projekte dalyvauja kaip Trečioji šalis, paskirta savivaldybės sprendimu. (2022-11-04 tarp Europos socialinio fondo agentūros ir Lazdijų rajono savivaldybės administracijos pasirašyta jungtinės veiklos sutartis Nr. 15-915). Šio projekto tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose. Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo įstaigų mokiniai, siekiantys gauti profesinio orientavimo paslaugas. Projekto veiklos – karjeros specialistų paslaugų mokiniams užtikrinimas.

Įgyvendintas projektas  „Etninė kultūra švietime, kultūroje, turizme: tarp tradicijos ir modernumo“, finansuojamas pagal Lazdijų rajono savivaldybės Etninės kultūros išsaugojimo ir puoselėjimo programą. Projekto tikslas - organizuoti diskusiją (forumą) švietimo, kultūros bei turizmo srityje veikiančių įstaigų, organizacijų atstovams etninės kultūros ir tautinio paveldo inovatyvaus pritaikymo šiandienos gyvenimui tema.

Įgyvendintas projektas  „Visiems kartu yra saugu“, finansuojamas pagal Lazdijų rajono savivaldybės vaikų ir paauglių nusikaltimo prevencijos programą. Projekto tikslas kuo didesnis vaikų ir jaunimo užimtumas Veisiejuose (Šeimos centre) organizuojant patrauklias, įtraukiančias socialines veiklas ugdyti vaikų kompetencijas ir nuostatas nusikalstamumo prevencijos klausimais. 

Įgyvendintas projektas  „M.E.S. keliautojai“, finansuojamas pagal Lazdijų rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio programą. Suorganizuotos dvi stovyklos Lazdijuose ir Veisiejuose. Projekto tikslas - organizuoti vaikams patrauklias, turiningas, aktyvias ir prasmingas veiklas vasaros poilsio metu, kurios stiprintų ir skatintų vaikų fizinį aktyvumą gamtoje

Aktyviai dalyvauta LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos projekte Erasmus+ „Nacionalinis suaugusiųjų švietimo darbo plano koordinatorius: Lietuva“. Projektu buvo siekiama  į suaugusiųjų švietimo  veiklas įtraukti žemos kvalifikacijos, mažų pajamų gyventojus ir visapusiškai stiprinti savivaldybėje vystomas suaugusiųjų švietimo sistemas. Projekto veiklų metu parengtos rekomendacijos suaugusiųjų švietimo stiprinimui, parengtas 2-ų prioritetinių rekomendacijų veiksmų planas joms įgyvendinti.

2022 m.

Projektas „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ Nr. 10-008-P-0001. Projekto vykdytojas - Europos socialinio fondo agentūra. Projekto partneris - Lazdijų rajono savivaldybės administracija. Lazdijų švietimo centras projekte dalyvauja kaip Trečioji šalis, paskirta savivaldybės sprendimu. (2022-11-04 tarp Europos socialinio fondo agentūros ir Lazdijų rajono savivaldybės administracijos pasirašyta jungtinės veiklos sutartis Nr. 15-915)

Šio projekto tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose. Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo įstaigų mokiniai, siekiantys gauti profesinio orientavimo paslaugas.

Projekto veiklos – karjeros specialistų paslaugų mokiniams užtikrinimas. Centre įdarbinti du  karjeros specialistai (2,1 etato).

2022 metais Lazdijų švietimo centras kartu su VšĮ „Gerumo darbai“ įgyvendino Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Stabdykime smurtinį elgesį artimoje aplinkoje“ Nr. SAP/B0325.

Šio projekto tikslas – teikti pagalbą smurtauti artimoje aplinkoje linkusiems ir/ar nuo priklausomybių kenčiantiems asmenims, stiprinant jų motyvaciją keistis, mokant konstruktyvių emocijų valdymo ir konfliktų sprendimo būdų.

Centre buvo organizuojami tėvystės įgūdžių mokymai, užsiėmimai šeimoms, padedantys stiprinti sąmoningumą, gebėjimą prisiimti atsakomybę už savo elgesį bei lavinti tinkamus su vaikais bendravimo ir konfliktų sprendimo įgūdžius.

2022 m. baigtas įgyvendinti projektas „Suvokti pasaulį savaip – socialinių įgūdžių ir elgsenos ugdymas“.  Sutartis su  Europos socialinio fondo agentūra pasirašyta 2020 m. rugpjūčio 17 d. projekto kodas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0307. Bendra projekto vertė 69.684,71 Eur. Iš jų- savivaldybės biudžeto lėšos -7328,33 Eur.

Projekto tikslas – teikti socialines paslaugas pažeidžiamoms šeimoms. Projekto veiklos: DIR terapija; Psichologo konsultacijos; Savipagalbos grupė, ABA koordinatoriaus mokymai;Užsiėmimai multisensoriniame kambaryje; Asmeninio asistento paslaugos; Informacija apie paslaugas patiriant socialinę atskirtį.

Įgyvendintas projektas  „2022 Etninė kultūra „Sūduvos“ keliu“, finansuojamas pagal Lazdijų rajono savivaldybės Etninės kultūros išsaugojimo ir puoselėjimo programą. Projekto tikslas - skatinti švietimo darbuotojus etninės kultūros idėjas pritaikyti ugdymo procese, bendradarbiauti su kultūros darbuotojais ugdant ir puoselėjant etninė kultūrą. (Gauta 560 Eur.)

 

Projektas “Verslumo skatinimas Dzūkijos VVG teritorijoje“. Projekto tikslas – stiprinti Dzūkijos VVG teritorijoje gyvenančių potencialių, esamų vietos projektų pareiškėjų ir vietos projektų vykdytojų kompetencijas verslumo, projektų įgyvendinimo, bendradarbiavimą kaimo vietovėse taip sudarant didesnes galimybes veiklos įvairinimui ir diversifikavimui, jų teikiamų paslaugų ir produktų konkurencingumo didinimui.

Projekto veikloms (mokymams) įgyvendinti skirta 19 992,00 Eur parama, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos sudaro 16 993,2 Eur, t. y. 85 proc. paramos sumos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro 2 998,8 Eur t. y. 15 proc. paramos sumos. Sutartis pasirašyta 2021-04-02. Projekto veiklų pabaiga 2022-10-27.

 

Kaip partneris Centras dalyvavo projekte “ Verslumo skatinimas Lazdijų mieste“  pagal Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ . Projekto vykdytojas - UAB “Martas Group”. 

Šiuo projektu siekiama, kad Lazdijų miesto nedirbantys darbingi gyventojai atrastų savyje motyvacijos pradėti verslą, bei įgytų žinių nuo ko jį pradėti ir kaip jį vystyti. Projekto dalyviai buvo mokomi verslumo, teisės, kompiuterinio raštingumo.

Kaip partneris Centras dalyvavo projekte  „E-verslo modelio pritaikymas ir verslumo gebėjimų didinimas Lazdijų miesto gyventojams “ pagal Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal 2014

2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“. Projekto vykdytojas - MB “IT nova”.

Projekto dalyviams suteikiama galimybė nors ir neturint programavimo žinių, susikurti el. parduotuvę, optimizuoti reikalingos el. prekybos procesus ir panaudojant rinkodaras žinias sėkmingai pradėti veiklą. Taip pat pasinaudoti mentoriaus paslauga, padedant žengti pirmuosius žingsnius vystant elektroninį verslą.

 

2021 m.

Projektas „Suvokti pasaulį savaip – socialinių įgūdžių ir elgsenos ugdymas“.  Sutartis su  Europos socialinio fondo agentūra pasirašyta 2020 m. rugpjūčio 17 d. projekto kodas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0307. Bendra projekto vertė 69.684,71 Eur. Iš jų- savivaldybės biudžeto lėšos -7328,33 Eur.

Projekto tikslas – teikti socialines paslaugas pažeidžiamoms šeimoms. Projekto veiklos: DIR terapija; Psichologo konsultacijos; Savipagalbos grupė, ABA koordinatoriaus mokymai;Užsiėmimai multisensoriniame kambaryje; Asmeninio asistento paslaugos; Informacija apie paslaugas patiriant socialinę atskirtį.

Įgyvendintas projektas „Mokytojų mokymosi akademija“, finansuojamas pagal Lazdijų rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programą.  Projekto tikslas - sukurti sąlygas mokytojų kolegialiam mokymuisi, dalijimuisi patirtimi, praktikomis ir sėkmės istorijomis. (Gauta 500 Eur.)

Projektas „Verslumo kompetencijų ugdymas“ Projekto tikslas – stiprinti Dzūkijos VVG teritorijoje gyvenančių potencialių, esamų vietos projektų pareiškėjų ir vietos projektų vykdytojų kompetencijas verslumo, projektų įgyvendinimo, bendradarbiavimą kaimo vietovėse taip sudarant didesnes galimybes veiklos įvairinimui ir diversifikavimui, jų teikiamų paslaugų ir produktų konkurencingumo didinimui.

Projekto veikloms (mokymams) įgyvendinti skirta 19 706,00 Eur parama, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos sudaro 16 750,10 Eur, t. y. 85 proc. paramos sumos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro 2 955,90 Eur t. y. 15 proc. paramos sumos. Sutartis pasirašyta 2020-02-03. Projekto veiklų pabaiga 2021-06-30.

Projektas “Verslumo skatinimas Dzūkijos VVG teritorijoje“. Projekto tikslas – stiprinti Dzūkijos VVG teritorijoje gyvenančių potencialių, esamų vietos projektų pareiškėjų ir vietos projektų vykdytojų kompetencijas verslumo, projektų įgyvendinimo, bendradarbiavimą kaimo vietovėse taip sudarant didesnes galimybes veiklos įvairinimui ir diversifikavimui, jų teikiamų paslaugų ir produktų konkurencingumo didinimui.

Projekto veikloms (mokymams) įgyvendinti skirta 19 992,00 Eur parama, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos sudaro 16 993,2 Eur, t. y. 85 proc. paramos sumos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro 2 998,8 Eur t. y. 15 proc. paramos sumos. Sutartis pasirašyta 2021-04-02. Planuojama projekto veiklų pabaiga 2022-10-27.

Kaip partneris Centras dalyvavo projekte “ Verslumo skatinimas Lazdijų mieste“  pagal Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ . Projekto vykdytojas - UAB “Martas Group”. 

Šiuo projektu siekiama, kad Lazdijų miesto nedirbantys darbingi gyventojai atrastų savyje motyvacijos pradėti verslą, bei įgytų žinių nuo ko jį pradėti ir kaip jį vystyti. Projekto dalyviai buvo mokomi verslumo, teisės, kompiuterinio raštingumo.

Kaip partneris Centras dalyvavo projekte  „E-verslo modelio pritaikymas ir verslumo gebėjimų didinimas Lazdijų miesto gyventojams “ pagal Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal 2014

2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“. Projekto vykdytojas - MB “IT nova”.

Projekto dalyviams suteikiama galimybė nors ir neturint programavimo žinių, susikurti el. parduotuvę, optimizuoti reikalingos el. prekybos procesus ir panaudojant rinkodaras žinias sėkmingai pradėti veiklą. Taip pat pasinaudoti mentoriaus paslauga, padedant žengti pirmuosius žingsnius vystant elektroninį verslą.

2020 m.

Projektas „Mokytojų mokymosi akademija“, finansuojamas pagal Lazdijų rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programą.  Projekto tikslas sukurti sąlygas mokytojų kolegialiam mokymuisi, dalijimuisi patirtimi, praktikomis ir sėkmės istorijomis.

Projektas „Etninė kultūra – šiandien ir rytoj“ pagal Lazdijų rajono savivaldybės Etninės kultūros išsaugojimo ir puoselėjimo programą.  Projekto tikslas skatinti švietimo ir kultūros darbuotojus bendrauti ir bendradarbiauti etninės kultūros ugdymo ir puoselėjimo srityje.  

 

2020 metais buvo vykdomi du ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojami projektai:

ESFA finansuojamas projektas „Suvokti pasaulį savaip – socialinių įgūdžių ir elgsenos ugdymas“.  Projekto kodas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0307. Bendra projekto vertė 69.684,71 Eur. Iš jų- savivaldybės biudžeto lėšos -7328,33 Eur.

Projekto tikslas – teikti socialines paslaugas pažeidžiamoms šeimoms.

Projekto veiklos: DIR terapija; Psichologo konsultacijos; Savipagalbos grupė, ABA koordinatoriaus mokymai; Užsiėmimai multisensoriniame kambaryje; Asmeninio asistento paslaugos; Informacija apie paslaugas asmenims, patiriantiems socialinę atskirtį. 

NMA finansuojamas projektas “Verslumo skatinimas Dzūkijos VVG teritorijoje“. Projekto tikslas – stiprinti Dzūkijos VVG teritorijoje gyvenančių potencialių, esamų vietos projektų pareiškėjų ir vietos projektų vykdytojų kompetencijas verslumo, projektų įgyvendinimo, bendradarbiavimą kaimo vietovėse taip sudarant didesnes galimybes veiklos įvairinimui ir diversifikavimui, jų teikiamų paslaugų ir produktų konkurencingumo didinimui. Lazdijų švietimo centras projekto metu vykdė mokymus verslumo tematika, organizavo edukacines veiklas.

2020 m. parengta projekto „Kompleksinis pozityvistinės psichologijos modelis – vaikui, šeimai, mokyklai, bendruomenei“ paraiška finansavimui pagal 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ kvietimą teikti paraiškas „Socialinės integracijos stiprinimo mechanizmai vaikams ir jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių aplinkų“ pateiktų projektų paraiškų atranką. Tačiau projektui finansavimas neskirtas.

2019 m.

2019 metais Parengtos 9 konkursinės suaugusiųjų neformaliojo švietimo  programos. Gautas papildomas  finansavimas penkioms neformaliojo suaugusiųjų švietimo programoms: „Lyderių klubas“,  „Linijiniai šokiai (Veisiejai)“, „Sveikatingumo mankštos (Lazdijai)“, „Keramikos ir odos dirbinių dirbtuvės (Veisiejai)“, ir „Dzūkijos regiono liaudies dainos, papročiai“.

Šiomis programomis buvo sudarytos sąlygos suaugusiesiems asmenims tenkinti savišvietos poreikius, lavinti kūrybines galias ir gebėjimus, įgyti ir tobulinti bendrąją ir profesinę kompetenciją.

 ESFA finansuojamas projektas „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“  ( 80594,80 Eur.)

Projekto tikslas – kurti ir palaikyti saugią aplinką mokykloje, sudarant palankias sąlygas mokinių asmenybės ugdymuisi, akademinių pasiekimų gerinimui, mažinant socialinę atskirtį bei sprendžiant iškritimo iš mokyklos problemą.

Projektu siekiama plėtoti psichologinės pagalbos prieinamumą mokiniams, jų tėvams, mokytojams ir kitiems švietimo įstaigų darbuotojams.

Buvo perkamos psichologinės pagalbos teikimo paslaugos: mokinių, mokytojų ir tėvų individualaus ir grupinio konsultavimo, paskaitų skaitymo tėvams ir mokytojams apie  konfliktų sprendimą, bendravimo su  mokiniais gerinimą, smurto atpažinimą, savižudybių prevenciją mokykloje, krizių valdymą bei kitomis aktualiomis psichologinėmis temomis, klasių valandėlių  vedimo mokiniams  aktualiomis psichologinėmis temomis, savipagalbos mokytojų grupių vedimo.

 

Parengta  paraiška projektui „Verslumo kompetencijų ugdymas“ .

Projekto tikslas  - stiprinti Dzūkijos VVG teritorijoje gyvenančių potencialių, esamų vietos projektų pareiškėjų ir vietos projektų vykdytojų kompetencijas verslumo, projektų įgyvendinimo, bendradarbiavimą kaimo vietovėse taip sudarant didesnes galimybes veiklos įvairinimui ir diversifikavimui, jų teikiamų paslaugų ir produktų konkurencingumo didinimui. (Šiuo metu vyksta paraiškos vertinimas)

 

2019 m. kartu partneriais ( Alytaus rajono savivaldybės administracija , Gardino srities verslininkų finansinės paramos įstaiga , Baltarusijos valstybinė įmonės Belvodput Gardino skyriumi) parengtas tarptautinis projektas „Verslumo sąlygų abipus Nemuno gerinimas“ (Improving entrepreneurial conditions on both sides of the river Nemunas)

 

Projekto tikslas – verslumo sąlygų Nemuno aukštupyje gerinimas. Tačiau projektui parama nebuvo skirta.

2018 m.

Projektas „Anglų kalba pradedantiesiems (A1) lygiu“

Projekto tikslas- pagilinti besimokančiųjų anglų kalbos žinias, kurių mokėjimo lygis kursų pabaigoje atitiktų A1 lygio reikalavimus, supažindinti su anglų bendravimo kultūra bei plėsti dalyvių komunikacinę kalbinę kompetenciją. Projektas finansuotas Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

 

Projektas „Ruošiamės sėkmingai tėvystei“

Projekto tikslas – parengti tėvus tokiam tėvystės – vaikų auginimo ir auklėjimo – procesui, kuriame būtų kuriama palanki vaiko raidai aplinka bei jo poreikius atitinkantis bendravimas. Projektas finansuotas Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

 

Šiuo projektu buvo sudarytos sąlygos suaugusiesiems asmenims tenkinti savišvietos poreikius, lavinti kūrybines galias ir gebėjimus, įgyti ir tobulinti bendrąją ir profesinę kompetenciją.

 

Projektas „Linijiniai šokiai“

Šios projekto tikslas – populiarinti linijinius šokius suaugusiųjų tarpe, kaip puikią meno, kultūros, sporto, saviraiškos, bendravimo, fizinio aktyvumo ir sveikatingumo priemonę. Projektas finansuotas Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

 

Projektas „Sveikatingumo mankštos“

Projekto tikslas – skatinti žmones būti fiziškai aktyviais. Projektas finansuotas Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

 

Projektas „Keramikos ir odos dirbinių dirbtuvės“

Pagrindinis kūrybinių dirbtuvių tikslas – padėti visiems besidomintiems keramikos bei odos dirbinių technologijomis įsisavinti pagrindines technologines žinias ir ugdyti gebėjimus savarankiškai kurti nesudėtingus keraminius bei natūralios odos objektus. Taip patobulinti  individualios meninės raiškos, komponavimo pagrindus, susipažinti su šių sričių būdingomis technikomis ir technologijomis. Projektas finansuotas Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

 

Projektas „Informacinių technologijų panaudojimo galimybės

Informacinės technologijos yra neatsiejama gyvenimo dalis, todėl programa skirta skatinti Lazdijų rajono savivaldybės gyventojus naudotis informacinėmis technologijomis ir išnaudoti informacinių technologijų teikiamą naudą. Projektas finansuotas Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

 

 Projektas „Savęs tobulinimo programa gyvenimo efektyvumui didinti“

Programos tikslas – suteikti teorinių ir praktinių žinių, kaip konstruktyviai spręsti gyvenime kylančias problemas ugdant savęs pažinimo įgūdžius, kritinį mąstymą ir pozityvią laikyseną esminiais klausimais. Projektas finansuotas Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

 

 2017-2018 m. Lazdijų švietimo centras aktyviai dalyvavo nacionalinio projekto „Lyderių laikas 3“(LL3) Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-03-0001 veiklose – būrė savivaldybės bendruomenę projekto veiklų įgyvendinimui, organizavo mokyklų lyderystės iniciatyvų renginius.

Trys centro darbuotojai dalyvavo projekto neformaliojoje švietimo lyderystės mokymų programoje.  

 

 ES struktūrinių fondų finansuojamas projektas „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“  Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001

 

Projekto tikslas – kurti ir palaikyti saugią aplinką mokykloje, sudarant palankias sąlygas mokinių asmenybės ugdymuisi, akademinių pasiekimų gerinimui, mažinant socialinę atskirtį bei sprendžiant iškritimo iš mokyklos problemą. Projekto pareiškėjas – UPC, Lazdijų švietimo centras – partneris.

Projektu siekiama plėtoti psichologinės pagalbos prieinamumą mokiniams, jų tėvams, mokytojams ir kitiems švietimo įstaigų darbuotojams.

Projekto metu Centras organizavo ir vykdė psichologinės pagalbos teikimo paslaugas: mokinių, mokytojų ir tėvų individualaus ir grupinio konsultavimo, paskaitų skaitymo tėvams ir mokytojams apie  konfliktų sprendimą, bendravimo su  mokiniais gerinimą, smurto atpažinimą, savižudybių prevenciją mokykloje, krizių valdymą bei kitomis aktualiomis psichologinėmis temomis, klasių valandėlių  vedimo mokiniams  aktualiomis psichologinėmis temomis, savipagalbos mokytojų grupių vedimo.

 

2018 m. Centras kartu su Lazdijų rajono ir Punsko savivaldybėmis, Gegutės kaimo bendruomene parengė Interreg V-A Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo programos projektą ,,Tvarus užimtumas Lazdijų ir Punsko bendruomenėse“.  Projekto idėja- įgalinanti vietos kaimo bendruomenes užsiimti ekonomine veikla panaudojant kaimo aplinkai būdingų tradicinių sodų išteklius. Pagrindinis projekto tikslas – tvariai mažinti nedarbą, užtikrinant vietos bendruomenėms reikalingų įgūdžių, infrastruktūros ir klientų tinklo prieinamumą, reikalingą užsiimti aukštos pridėtinės vertės vaisių ir uogų perdirbimo veikla.  Projektui finansavimas neskirtas.

 

2017 m.

Projektas ,,Senjorų sveikatos iššūkiai“ įgyvendintas Lazdijų rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis.

Projekto tikslas - įtakoti vyresnio amžiaus žmonių sveiką senėjimą, palaikyti bei stiprinti  jų psichinę ir fizinę sveikatą. Projektu taip pat siekiama didinti pagyvenusiems žmonėms skirtų psichoterapinių ir psichosocialinių priemonių skaičių, skatinti būti aktyviems ir sveikiems, toliau mokytis, dalyvauti susitikimuose, sportuoti, kuo daugiau judėti; sudaryti sąlygas senjorų bendravimui, suteikiant kuo daugiau informacijos apie jiems svarbias problemas ir mažinant jų socialinę atskirtį.

 

Projektas „Giedu dzūkišką giesmelę“, įgyvendintas Lazdijų rajono savivaldybės Etninės kultūros projektų rėmimo lėšomis.

Projekto tikslas - padėti pasirengti jubiliejinės Dainų šventės Folkloro dienai.

Įgyvendinant projektą buvo organizuoti kvalifikacijos tobulinimo seminarai Lazdijų rajono kultūros bendruomenei, meno kolektyvų vadovams, pedagogams (etninės kultūros ugdytojų metodinio būrelio nariams, etnokultūros būrelių vadovams, dalykų mokytojams) ir kitiems darbuotojams, dirbantiems etninės kultūros puoselėjimo srityje.

Seminarų ciklas padėjo ruoštis Dainų šventės Folkloro dienoje, parengti ir pristatyti autentiškas programas, kai kuriuos dalyvius paskatino kurti folkloro ansamblius, kolektyvus, išplėsti programas.

 

Projektas „Būk detektyvas“. Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras kartu su VšĮ Lazdijų švietimo centru bei kitais Lietuvos švietimo centrais įgyvendino Neformaliojo vaikų švietimo finansuojamą projektą „Būk detektyvas“.

Šio projekto tikslas – skatinti mokinius geriau pažinti savo gimtąjį kraštą, domėtis jo istorija. Žygiais, kraštotyriniais tyrimais, netradicinėmis ugdomosiomis aplinkomis buvo plečiamas mokinių akiratis, sudaromos galimybės patiems pamatyti ir sužinoti savo krašto žymiąsias istorines vietas, mokiniams skiepijami įgūdžiai ir mokėjimai, kurie reikalingi kasdieniniame gyvenime.

Į projekto veiklą įsitraukė 15 savivaldybių, iš Lazdijų rajono savivaldybės dalyvavo 10 mokyklų.

 

Projektas „Medijų ir informacinis raštingumas: galimybės ir iššūkiai“. Tai Lazdijų viešosios bibliotekos parengtas projektas, kuris buvo įgyvendintas drauge su partneriais -VšĮ Lazdijų švietimo centru, Lazdijų rajono Neįgaliųjų draugija ir Alytaus Trečiojo amžiaus universiteto Seirijų filialu

Projekto tikslas -ugdyti visuomenės bendravimo ir naujo turinio, efektyviai naudojantis

vaizdais, garsais ir tekstais, kūrimo įgūdžius.

 

Tarptautinis projektas pagal Interreg V-A Lietuva-Lenkija bendradarbiavimo per sieną programą „Būk aktyvus-būsi sveikas“ (Nr. LT-PL-1R-081) Projekto tikslas – gerinti pasienio regionų vaikų fizinę ir emocinę sveikatą. Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais: Alytaus, Varėnos, Lazdijų, Druskininkų savivaldybėmis ir Suvalkų miesto savivaldybe. Projekto metu Centras parengė kvalifikacijos tobulinimo programą ir vykdė mokymus ikimokyklinio ugdymo pedagogams.

 

Lazdijų švietimo centras aktyviai dalyvavo nacionalinio projekto  „Lyderių laikas 3“ (LL3)  Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-03-0001 veiklose - būrė savivaldybės bendruomenę projekto veiklų įgyvendinimui, organizavo mokyklų lyderystės iniciatyvų renginius.

Trys centro darbuotojai dalyvavo projekto neformaliojoje švietimo lyderystės mokymų programoje.  

 

2017 m. Centras buvo parengęs didelės apimties nacionalinį (virš 35000 Eur. vertės)  projektą „Tarp mūsų“ -  kompleksinė pagalba bendruomenėje ir mokykloje“ , tačiau finansavimas nebuvo skirtas.

 

2016 m.

Projektas ,,Senjorų sveikatos stiprinimas”  įgyvendintas  Lazdijų rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos  rėmimo   specialiosios programos lėšomis.                                                                       

Projekto  tikslas - įtakoti vyresnio amžiaus žmonių sveiką senėjimą, palaikyti bei stiprinti  jų psichinę ir fizinę sveikatą. Projektu taip pat siekiama  skatinti vyresnio amžiaus žmones rūpintis savo sveikata bei ugdytis sveikos gyvensenos įgūdžius, atsisakant žalingų įpročių.

Projekto metu organizuoti mokymai ir  fizinio aktyvumo veiklos.

 

Projektas „Kas skrynion sudėta“, įgyvendintas Lazdijų rajono savivaldybės Etninės kultūros projektų rėmimo   lėšomis.                                                                       

Projekto tikslas -  tenkinti rajono bendruomenės narių savišvietos poreikius ugdant sąmoningą pilietį, savo krašto patriotą, kultūros puoselėtoją, puoselėjant etninę kultūrą.

Įgyvendinant projektą buvo organizuojami kvalifikacijos tobulinimo seminarai Lazdijų rajono bendruomenei ir pedagogams (etninės kultūros ugdytojų metodinio būrelio nariams, etnokultūros būrelių vadovams, dalykų mokytojams) ir kitiems darbuotojams, dirbantiems etninės kultūros puoselėjimo srityje.

Šis seminarų ciklas padėjo mokytojams rasti etnokultūros ir mokomųjų dalykų sąsajas, pastebėti integravimo galimybes, sudominti mokinius mokomuoju dalyku per etnokultūrinį kontekstą, skatinti etnokultūros perimamumą.

 

Projektas ,,Help and be helped” („Padėk ir gauk pagalbą“), Nr. 2014-1-LT01-KA201-000552. Tai  Erasmus+ Comenius programos Strateginių partnerysčių projektas finansuojamas Švietimo mainų paramos fondo. Projekto koordinatorius Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, vietiniai projekto partneriai: VšĮ Lazdijų švietimo centras ir  Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija, kurie dalyvauja vietinėse ir tarptautinėse projekto veiklose. Pagrindinis partneris Turkijoje- Gebze rajono Švietimo direktoratas. Kartu su Turkijos partneriais mokyklose buvo sukurta savanoriškos švietimo pagalbos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams modelis, sistema, kuri padės šiems mokiniams pasiekti didesnę ugdymosi sėkmę ir geresnę integraciją į mokyklos bendruomenę bei visuomenę. Projekto veiklos vyko 2014-2016 m.

2016  m. projekto veiklos:   

Susitikimai su savanorių komanda;

Tarptautiniai projekto dalyvių susitikimai;

Išleistas leidinys  „Savanorystė - mokymosi pažangumo ir įtraukiojo ugdymo mokykloje stiprinimui“;

Vyko tarptautinis  projekto  baigiamasis renginys.

(daugiau: https://www.youtube.com/watch?v=i2DRtjl_ifs )

Projekto koordinatorius Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, vietiniai projekto partneriai: VšĮ Lazdijų švietimo centras ir  Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija, kurie dalyvauja vietinėse ir tarptautinėse projekto veiklose. Pagrindinis partneris Turkijoje- Gebze rajono Švietimo direktoratas ir 4 vietos partnerinių organizacijos Gebze mieste.

___________________

 

 

 

Informacija atnaujinta: 2024-01-23 16:45