Metodinė veikla

Printer Friendly, PDF & Email

Metodinė veikla – nuolatinė, kryptinga ir tikslinga informacinė, ekspertinė ir konsultacinė pagalba mokytojui, kurios paskirtis – sudaryti sąlygas mokytojams toliau mokytis, sukurti aplinką, skatinančią mokytojo profesinę tobulėjimą bei mokyklos plėtrą.

Metodinių būrelių pagrindinės veiklos tikslas – tobulinti mokytojų bei kitų švietimo darbuotojų profesinį meistriškumą, užtikrinantį ugdymo proceso organizavimo kokybę, įvairių ugdymo(si) strategijų paiešką ir kokybišką bei efektyvų jų įgyvendinimą mokykloje, skatinti mokytojų savišvietą, savikūrą. Metodinį būrelį sudaro laisvanoriškai susibūrę to paties arba gretimų dalykų mokytojai.

Lazdijų rajone šiuo metu veikia 19 metodinių būrelių.

 

Rekomendacijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų metodinei veiklai organizuoti Rekomendacijos_1.pdf

Dokumentai

 

Edukacinės patirties bankas

Integruota anglų ir lietuvių kalbų pamoka „Figure poems / Figūriniai eilėraščiai“.

Integruota dailės ir technologijų, informacinių technologijų, anglų k. pamoka „Lietuvos ir Jungtinės Karalystės vėliavų spalvos“.

Integruota anglų ir lietuvių kalbų pamoka 5 kl. „Reklamos kūrimas“.

Matematikos pamoka „Derlius“.

Netradicinė istorijos ir pilietiškumo pagrindų pamoka. 

Metodinis filmas. Istorijos ir pilietiškumo ugdymo, geografijos ir dorinio ugdymo mokytojų dalykinių kompetencijų tobulinimas.

Tarpdalykinė integracija istorine tematika pagal Balio Sruogos „Dievų mišką”. Projektas „Sukarpytas pasaulis”.

Projektas „STEAM tyrinėjimų, eksperimentų, atradimų laboratorija “Vandens lašelio išdaigos”

Pranešimas „Kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių mokinių įgalinimas pamokoje: problemos atpažinimas, asmeninės pažangos planavimas“.

Pranešimas „Tarpdalykinė integracija kalbų mokymesi: iššūkis ar kasdienybė?“.

Pranešimas „STEAM ne tik veža“.

Pranešimas „Kūrybiškumas planuojant pamokas pradiniame ugdyme“.

Pranešimas „Mokinių motyvavimas mokytis gamtos ir žmogaus bei biologijos dalykų pamokose“.

Pranešimas „Mokomės gamtoje ir iš gamtos“ – ugdymas(is) netradicinėse aplinkose“.

Pranešimas „Sveikatingumo ugdymas netradicinėse aplinkose“.

Pranešimas „Vaikų kūrybiškumą skatinanti edukacinė aplinka ugdymo įstaigoje“.

Pranešimas „Įtraukusis sportas mokiniams: iššūkiai ir galimybės“.

Pranešimas „Fizinio ugdymo aktualijos“.

Pranešimas „Etninė kultūra šiandienos pamokoje“.

Pranešimas „Pradėkime pamoką nuo pasakos“.

Atvira istorijos pamoka 7 kl. „Viena diena Graikijoje“

Pranešimas „Vokalizės pradedantiesiems daininikams“

Projekto veiklos pristatymas. Fenomenas „Oras“

 

 

 

Informacija atnaujinta: 2024-06-19 12:05